NEW Power 管理系列
世家管理系列
E世家管理系列
企業管理解決方案
E������������������ >
系統特色 | 功能明細 | 報表範例 | 簡易手冊 | 常見問題 |
E會計世家 > 報表範例預覽
E世家報表範列
<<上一頁  1  下一頁>>
Q: 試用版如何下載?

    A:

請先加入會員,收到會員認證後,以會員身分登入鉅盛公司網站,至[下載專區]下載試用版。
Q: NEW Power管理系列這套ERP系統有這麼多模組,可以先買庫存模組嗎?財務或其他模組爾後再加購其他系統嗎?

    A:

鉅盛所有產品都能依客戶需求與使用範圍分開購買,且擁有老客戶的優惠價格。